Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và ủy quyền ký hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ kế toán khác, trong trường hợp giám đốc đi công tác không thể ký được.

 

CTY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 001/2014/UQ-THIENUNG  ———————————
Hà Nội, ngày… tháng …năm 2014

 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): Hoàng Hải Nam
Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số CMND: 014932923   Ngày cấp: 15/05/2002  Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): Nguyễn Nam Hải
Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số CMND: 0156892579  Ngày cấp:  06/12/2005  Nơi cấp: Công an Nam Định.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.

Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng…
– Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………
– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ và tên)      (Ký, ghi rõ họ và tên)