Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TỰ IN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu: TB01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Điện thoại: (Ghi của kế toán hoặc người pháthành)
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại
hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Hợp đồng đặt in

Tên

MST

Số

Ngày

01

Hóa đơn Gía trị gia tăng

01GTKT3/001

AA/11P

10

0000001

00000500

dd/mm/2011

CTY CP Tư vấn Đông Đô

0104219188

xxxx

dd/mm/yyyy

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….
– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in

………, ngày………tháng…..năm 2011

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú Không in phần này vào TBPH :  Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm : 1 bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức  mang số 0000000 có đóng dấu MẪU do công ty in cung cấp và 2 bản chính Thông báo phát hành hóa đơn này ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp.Sau khi nộp xong, Quý khách giữ lại 1 bản Thông báo phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế.

Tìm với từ khóa:

  • MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN NĂM 2017
  • thong bao phat hanh hoa don tu in
  • hướng dẫn thông báo phát hành hoa don vat
  • thong tu hoa don
  • doanh nghiệp tự in hoá đơn gtgt
  • phat hanh hoa don
  • mau thong bao phat hanh hoa don
  • thong bao phat hanh hoa don
  • mẫu thông báo phát hành hóa đơn gtgt tự in
  • tên mẫu hoá đơn là gì