Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Tóm tắt những việc kế toán cần làm trong cuối năm 2014, đầu 2015

1/ Trong tháng 12/2014:

 • Chậm nhất ngày 20/12/2014, NỘP MẪU 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2015+2016, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014.
 • Chậm nhất 31/12/2014, nộp lại TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI, nếu trong năm 2014 có thay đổi vốn dẫn đến thay đổi bậc môn bài.
 • Rà sót lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2014. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm. Tại ngày 31/12/2014:
  • Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2014 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
  • Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2014, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…

2/ Trong tháng 01/2015:

 • Chậm nhất ngày 30/01/2015: nộp TIỀN THUẾ MÔN BÀI cho năm 2015.
 • Chậm nhất ngày 20/01/2015: nộp các loại tờ khai theo THÁNG (cho tháng 12/2014): thuế GTGT tháng 12/2014, thuế TNCN tháng 12/2014, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2014 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
 • Chậm nhất ngày 30/01/2015: kế toán nộp các loại tờ khai theo QUÝ (cho quý 04/2014): thuế GTGT quý 4/2014, thuế TNCN quý 4/2014, kế toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2014 và các tờ khai theo quý khác (nếu có).

3/ Trong tháng 03/2015

 • Chậm nhất 31/03/2015: kế toán nộp BCTC năm 2014 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Chậm nhất 31/03/2015: nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN + TNCN và các tờ khai QT năm khác (nếu có).