Công văn số 2752/TCT-CS: hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Công văn số 2752/TCT-CS: hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2752/TCT-CS
V/v hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.


Trả lời công văn số 258/CT-HCQTTVAC ngày 10/2/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xin ý kiến xử lý đối với hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 3 và khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”
“Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế nêu tại công văn số 258/CT-HCQTTVAC ngày 10/2/2012. Theo đó, Cục Thuế cần rà soát các trường hợp hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành nếu có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có chứng từ thanh toán, người bán đã kê khai nộp thuế đầu ra đầy đủ thì thực hiện xử phạt theo quy định tại Khoản 7, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010. Đồng thời, Cục Thuế hướng dẫn người bán phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định và phải liệt kê rõ số lượng hóa đơn đã sử dụng trước khi thông báo phát hành. Người bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã lập.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

NHÀ IN SONG AN

  • Văn phòng: Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
  • Xưởng In : 16 Trương Đăng Quế, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Hotline: 091 777 2934
  • Điện thoại: (08) 3517 8562
  • Fax: (08) 3517 2785
  • Email: lienhe@hoadon.com.vn
  • Website: www.hoadon.com.vn

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

icon

Hổ trợ trực tuyến

BẢNG GIÁ

VĂN BẢN PHÁP LÝ

Các bài liên quan:

Nghị định 51 & Thông Tư 64