Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn

Sau đây là những điều mà quý Doanh nghiệp cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn:

1.   Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất năm (05) ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. (Điều 9)

2.   Thông báo phát hành hóa đơn vàhoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. (Điều 9)

3.   Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.(Điều 9)

4.   Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.(Điều 8)

5.   Hàng quýdoanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuếvàđược gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. (Điều 25)

6.   Doanh nghiệp A là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài thì sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước, còn với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài, doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

7.   Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).(Điều 14)

8.   Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trênhóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.(Điều 14)

9.   Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua(chưa xé ra khỏi hóa đơn), nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên, ghi chữ ‘hủy’.Trường hợp hóa đơn đã giao cho người mua nếu phát hiện sai,người bán và người mua lập biên bản hủy hóa đơn, đồng thời thu hồi hoá đơn đã lập sai. Biên bản hủy phải thể hiện được lý do hủyhoá đơn. Người bán gạch chéo các liên,ghi chữ ‘hủy, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.(Điều 18)

10.  Cách ghi các nội dung trên hóa đơn : (Điều 14)

  • Tiêu thức “Ngày tháng năm”: Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình. Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan. Các trường hợp trên không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp doanh nghiệp trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Trường hợp tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng, nếu người mua không yêu cầu lập hóa đơn thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (mẫu số 5.7 Phụ lục 5, TT 153/2010/TT-BTC). Cuối mỗi ngày người bán lập một hoá đơn ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

  •   Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có).
  •   Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
  •   Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”. Nếu mua hàng không trực tiếp, Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.
  •   Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam không được bằng ngoại tệ, trừ trường hợp hoạt động xuất khẩu, khi đó ghi thêm tỉ giá bình quân liên ngân hàng.

Tìm với từ khóa:

  • www.hoa don thav.vn
  • huong dan su dung hoa don gtgt
  • đơn vị sử dụng hóa đơn chưa phát hành